Dinas Kebudayaan Provinsi DIY
Cari : di :
www.tasteofjogja.org
 

Daftar Artikel
Kategori : Lainya
Ningkah lan Munajat Sang Pengantin

Sultan HB X Berbicara Ngoko, Ini Reaksi Peserta Javanese Diaspora

#BeraniGundul

Lautan Jilbab

FestivalJomblo

Pemuitaran Film Siti

Unguarded Guards

Festival Sholawat 2015

Festival Adiluhung Kabupaten Sleman

Festival Adiluhung Kabupaten Bantul

Menyajikan data ke- 1-10 dari 73 data.
Halaman 1 2 3 4 5 6 7 8 »

Kategori Artikel
*Pendampingan Budaya di Desa (11)
*PERATURAN (13)
2013 : konggres pewayangan II (5)
Bangunan Cagar Budaya (40)
Basa Jawa (8)
Benda Cagar Budaya (9)
Budaya (119)
Busana Adat (2)
Desa Budaya (9)
Dolanan Anak (19)
Dongeng (0)
Drama (1)
Film (3)
Gamelan (6)
Karawitan (6)
Kawasan Cagar Budaya (20)
Kotagede (1)
kraton (22)
Lainya (73)
Lembaga Budaya (32)
Lembaga Pendidikan Budaya (8)
Makanan Tradisonal (2)
Museum (38)
Musik (12)
Organisasi Seni (10)
Pakualaman (5)
Properti Budaya (0)
sambutan (2)
Sejarah (21)
Seni (26)
Seni Pertunjukan (39)
Seni Rupa (2)
Situs (11)
Tari (30)
Tari Tradisional Kraton (23)
Tata Nilai Budaya (6)
Teater (2)
Tokoh Seniman Budayawan (108)
Upacara Adat (86)
Upacara Tradisi (21)
Wayang (17)
HASIL PUTUSAN PRA KBJ VI
« Kembali

Tanggal artikel : 11 Agustus 2015
Dibaca: 50251 kali


Pra KBJ VI mapan ing hotel Pangeran Emas, tanggal 28-30 Juli 2015, dipundhegani dening Dinas Kebudayaan DIY. Pra KBJ menika dipunrawuhi para kadang utusan saking propinsi Jatim, Jateng, saha DIY ingkang ngrembag ngengrengan KBJ VI 2016 samangke. Sasampunipun nintingi makalah, parepatan, pirembagan komisi, saha wawan rembag saking para pandherek Pra KBJ, wonten pinten-pinten usulan ingkang jumedhul murid KBJ VI ingkang badhe dhateng tansaya titis, tetes, saha netes.

Wonten ing Pra KBJ menika para pandherek kapantha dados sekawan komisi (1) Kebijakan (Kawicaksanan), (2) Pendidikan, (3) Pelestarian, (4) Pengembangan. Sasampunipun kaklempakaken, kapilah kapilih, saha katiti permati,  ing parepatan Pra KBJ VI mutusaken usulan kados ing ngandhap menika. 

 

A. Bab Kawicaksanan:

1. Asil-asil putusan KBJ VI samangke samesthinipun badhe katindakaken dening instansi teknis:

DIY Cak-cakanipun kapasrahaken dhumateng Dinas Kebudayaan (minangka koordinator – bab pelestarian saha pengembangan) saha Dinas Pendidikan (bab pendidikan)

Jawa Timur Cak-cakanipun kasrahaken dhumateng Balai Bahasa saha ingkang ngecakaken Dinas Pendidikan. Biro Administrasi Kemasyarakatan Pemprov Jawa Timur naming minangka koordinator (ingkang ngesuhi).

Jawa Tengah: Cak-cakanipun dening Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Balai Bahasa, saha Dinas Pendidikan. Biro Bina Mental Pemda Jawa Tengah minangka koordinator.

2. Dipungadhang supados saged nggrengsengaken saha nambah frekuensi panganggenipun bahasa Jawi saben dinten-dinten tertamtu, gumantung di masing-masing provinsi di hari-hari tertentu.  

3. Anggaran cecawis/ancang-ancang (pra kongres) saha cak-cakanipun Kongres Bahasa Jawa dipuntanggel dening instansi teknis/SKPD saben-saben propinsi.

4. Sosialisasi saha tindak lanjut asiling putusan KBJ VI dipunpandhegani saha dipuncawisaken dana beyanipun dening instansi teknis saben propinsi. 

5. Perlu kadhapuk BPK (Badan Pekerja Kongres) ingkang kajibah ngesuhi ayahan KBJ saben 5 taun lumampah menika.

 

B. Bab Pendidikan

1. Perlu kadhapuk Dewan Bahasa (Wanba) ingkang kajibah nintingi cak-cakanipun Perda saha Pergub ingkang gayut kaliyan basa Jawi ing jagad pendidikan.

2. Nggrengsengaken media masa cetak, elektronik, saha jejaring supados tumapakipun wulangan basa Jawi langkung murakabi. 

3. Nggrengsengaken pelatihan basa Jawa wiwit tataran PAUD-SLTA, mligi guru-guru ingkang pocokan supados langkung professional nguwaosi babagan seni tembang, karawitan, ketoprak, wayang, lsp. 

4. Perlu wontenipun sinergisitas antawisipun bebadan pamangku basa Jawi kadosta: dewan bahasa, dewan kebudayaan, Pepadi, Pakempalan Pranatacara, saha dewan kesenian supados saged njurung pamulangan basa Jawi.

5. Perlu ngaturi menteri Pendidikan dan Kebudayaan kangge ngrembag thekkliweripun kurikulum  basa Jawi supados kawajibaken ing tataran PAUD-PT.

6. Perlu kababar masterpiece (prestasi kejawaan) basa Jawi DIY, Jateng, Jatim kangge bahan wulangan ing sekolah.

7.  Prayogi wulangan basa Jawi ngginakaken program komputerisasi  (berbasis IT) kadosta android kangge sinau aksara Jawi.

8. Perlu wonten inovasi metode saha materi basa Jawi supados trep tuwin ndhapuk kapribaden (karakter).

9. Perlu wonten cepengan (pembakuan) panyerating aksara latin saha aksara Jawi wonten ing pamulangan.

10. Perlu wonten sosialisasi  aksara Jawi ingkang leres lumantar instansi, nama-nama dalan, toko lsp.

 

C. Bab Pelestarian:

1. Pemda wajib paring fasilitas kagem pelestarian basa saha sastra Jawi lumantar sanggar, paguyuban, padepokan, lembaga pendidikan formal- non formal keagamaan saha kanthong-kanthong budaya Jawa, kalebet Kraton.

2. Media massa wajib paring ruang siar murih lestantunipun basa lan sastra Jawa.

3. Lembaga Pamarintah-non Pamarintah wajib nggrengsengaken kridha lomba/sayembara basa lan sastra Jawa. Kadosta: panyeratan lan maos geguritan, macapatan, ndongeng, sesorah, dhagelan, lawak, panyeratan cerkak, lsp.

4. Nggrengsengaken kridha-kridha kagunan (seni) basa, sastra Jawi lumantar sanggar-sanggar, lan paheman ing masyarakat.

5. Mbabar (nyithak) karya-karya susastra klasik/lami jumbuh kaliyan basa lan kawontenan samangke.

6. Pamarintah wajib nindakaken digitalisasi naskah-naskah basa lan sastra jawi

 

D. Bab Pengembangan

1. Pemda nyawisaken naskah pedoman panyerating aksara Jawi ingkang sae tur leres.

2. Pemda ndhapuk tim ahli ingkang kajibah nintingi buku-buku prestasi kejawaan  (kadosta ensiklopedia, kamus, buku pinter,lsp.)

3. Pemda wajib nyawisaken penerbitan media visual  saha media cetak basa Jawi. 

4. Pemda paring dhawuh dhumateng instansi teknis  kangge ngrembakakaken mutu basa saha sastra Jawi kanthi nyadur  cariyos saking teks-teks lami ingkang ngemot piwulang luhur.

5. Pelaku  seni wajib ngrembakakaken mutu basa saha sastra wonten ing pentas: drama, film, wayang, ketoprak, ludruk lsp.

 

Ngayojakarta, 30 Juli 2015

Tim Perumus

Ketua: Prof. Dr. Suwardi Endraswara, M.Hum. (DIY)

Anggota:

1. Dr. Sudaryanto (DIY)

2. Prof. Dr. Ayu Sutarto, MA. (Jatim)

3. Drs. H. Sutadi (Jateng)

4. Dr. Tirto Suwondo, M. Hum. (DIY)

5. Drs. Nursatwika (DIY)

6. Drs. Afendy Widayat, M.Phil.

7. Dwiyanto Budi Utomo, SS.

8. Ttatiek P Kalingga (DIY)

9. Bambang Nursingngih, S.Sn. (DIY)

 
 
Statistik
00221716
akses sejak 01 Januari 2012
Kontak :
copyright © 2012
Dinas Kebudayaan Provinsi DIY
Jl. Cendana 11 Yogyakarta, 55166
Telp. (0274) 562628 Fax. (0274) 564945